1 reference to IconFontSizeKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1512return SystemFonts.IconFontSizeKey;