1 reference to CorrectRowSpansOnDeleteRows
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\TextRangeEditTables.cs (1)
1251CorrectRowSpansOnDeleteRows(rows[endRow.Index + 1], deletedRowsCount);