1 write to _tryInlineDoc
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (1)
726_tryInlineDoc = false;
3 references to _tryInlineDoc
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (3)
424if ((_source == null) && (_domSetDocument == null) && _tryInlineDoc) 444if (_tryInlineDoc || (_savedDocument != null) || (_domSetDocument != null)) 468if (!_tryInlineDoc)