1 reference to IsMediaCenterKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1443return SystemParameters.IsMediaCenterKey;