1 reference to Synchronized
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\TriggerBase.cs (1)
362lock(Synchronized)