1 reference to MessageFontFamilyKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1701return SystemFonts.MessageFontFamilyKey;