1 reference to InvokeMethodOnInstance
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\ObjectDataProvider.cs (1)
417data = InvokeMethodOnInstance(out e);