1 reference to MenuFontFamily
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1029return SystemFonts.MenuFontFamily;