18 references to RTK_BORDER
PresentationFramework (18)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (18)
204new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BOX, "box", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 206new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRB, "brdrb", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 207new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRBAR, "brdrbar", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 208new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRBTW, "brdrbtw", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 209new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRCF, "brdrcf", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_VALUE ), 210new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRDASH, "brdrdash", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 215new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRDB, "brdrdb", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 216new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRDOT, "brdrdot", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 219new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRFRAME, "brdrframe", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 220new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRHAIR, "brdrhair", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 222new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRL, "brdrl", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 226new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRR, "brdrr", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 227new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRS, "brdrs", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 228new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRSH, "brdrsh", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 229new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRT, "brdrt", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 230new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRTH, "brdrth", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_FLAG ), 241new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRDRW, "brdrw", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_VALUE ), 245new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_BRSP, "brsp", RTK_PARAPROPS | RTK_BORDER | RTK_VALUE ),