1 reference to RtfCodePage
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (1)
2227return Encoding.GetEncoding(XamlRtfConverter.RtfCodePage).GetString(imageHexBytes);