2 references to ThinHorizontalBorderHeight
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\SystemParameters.cs (1)
5881changed |= _thinHorizontalBorderHeight != ThinHorizontalBorderHeight;
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
636return SystemParameters.ThinHorizontalBorderHeight;