1 reference to InternalGetEnumerator
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\ListCollectionView.cs (1)
374return InternalGetEnumerator();