1 reference to Ctrl_LISB
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (1)
701new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_LISB, "lisb", RTK_PARAPROPS | RTK_VALUE | RTK_PARAM ),