1 reference to MenuBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1158return SystemColors.MenuBrushKey;