1 reference to XamlDefAttributeKeyTypeNode
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlWriter.cs (1)
577XamlDefAttributeKeyTypeNode defKeyNode = new XamlDefAttributeKeyTypeNode(