1 write to _nsMgr
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (1)
189_nsMgr = value;
2 references to _nsMgr
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (2)
184get { return _nsMgr; } 187if (_nsMgr != value)