Base:
property
VisualChildrenCount
System.Windows.FrameworkElement.VisualChildrenCount