10 writes to Context
PresentationFramework (10)
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\Line.cs (4)
281_host.Context = this; 345_host.Context = null; 391_host.Context = this; 468_host.Context = null; // clear the context
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\ListMarkerLine.cs (2)
114_host.Context = this; 129_host.Context = null;
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\TextParagraph.cs (4)
212StructuralCache.TextFormatterHost.Context = optimalTextSource; 221StructuralCache.TextFormatterHost.Context = null; 402StructuralCache.TextFormatterHost.Context = optimalTextSource; 412StructuralCache.TextFormatterHost.Context = null;
7 references to Context
PresentationFramework (7)
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\TextFormatterHost.cs (6)
46Debug.Assert(Context != null, "TextFormatter host is not initialized."); 48TextRun run = Context.GetTextRun(textSourceCharacterIndex); 62Debug.Assert(Context != null, "TextFormatter host is not initialized."); 64return Context.GetPrecedingText(textSourceCharacterIndexLimit); 76Debug.Assert(Context != null, "TextFormatter host is not initialized."); 78return Context.GetTextEffectCharacterIndexFromTextSourceCharacterIndex(textSourceCharacterIndex);
src\Framework\MS\Internal\PtsHost\TextParagraph.cs (1)
1378return ((OptimalTextSource)StructuralCache.TextFormatterHost.Context).MeasureChild(inlineObject);