1 reference to NotifyOnValidationError
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\BindingBase.cs (1)
249NotifyOnValidationError = BindingExpressionBase.BindingFlags.NotifyOnValidationError,