3 references to _synchronized
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\FrameworkElementFactory.cs (3)
455lock (_synchronized) 473lock (_synchronized) 610lock (_synchronized)