1 reference to MenuTextBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1167return SystemColors.MenuTextBrushKey;