1 reference to Ctrl_COLNO
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (1)
332new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_COLNO, "colno", RTK_SECTIONPROPS | RTK_VALUE ),