1 reference to MenuFontSizeKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1668return SystemFonts.MenuFontSizeKey;