1 reference to IsRemoteSessionKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1464return SystemParameters.IsRemoteSessionKey;