7 references to SetCommonPropertyInfo
PresentationFramework (7)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlReader.cs (7)
874SetCommonPropertyInfo(cpInfo, bamlRecord.AttributeId); 909SetCommonPropertyInfo(info, 922SetCommonPropertyInfo(info, ((BamlPropertyWithExtensionRecord)_currentBamlRecord).AttributeId); 937SetCommonPropertyInfo(info, bamlPropertyWithStaticResourceIdRecord.AttributeId); 963SetCommonPropertyInfo(info, 993BamlAttributeInfoRecord attrInfo = SetCommonPropertyInfo(info, 2093SetCommonPropertyInfo(nodeInfo,