1 write to _bfRight
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
2104_bfRight = value;
1 reference to _bfRight
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
2100return _bfRight;