1 reference to MenuBarBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1161return SystemColors.MenuBarBrushKey;