1 write to _bfBottom
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
2116_bfBottom = value;
1 reference to _bfBottom
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
2112return _bfBottom;