1 write to _rtfBytes
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
7826_rtfBytes = Encoding.Default.GetBytes(rtfString);
1 reference to _rtfBytes
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
7834_lexer = new RtfToXamlLexer(_rtfBytes);