1 write to _cacheStatusFontFamily
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemFonts.cs (1)
863_cacheStatusFontFamily = CreateInstance(SystemResourceKeyID.StatusFontFamily);
2 references to _cacheStatusFontFamily
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\SystemFonts.cs (2)
861if (_cacheStatusFontFamily == null) 866return _cacheStatusFontFamily;