2 references to OnKeyUp
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\windows\Documents\TextEditor.cs (1)
711TextEditorTyping.OnKeyUp(_uiScope, e);
src\Framework\System\windows\Documents\TextEditorTyping.cs (1)
69EventManager.RegisterClassHandler(controlType, Keyboard.KeyUpEvent, new KeyEventHandler(OnKeyUp));