2 references to SplineByteKeyFrame
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (2)
1547case KnownElements.SplineByteKeyFrame: o = new System.Windows.Media.Animation.SplineByteKeyFrame(); break; 6127case KnownElements.SplineByteKeyFrame: t = typeof(System.Windows.Media.Animation.SplineByteKeyFrame); break;