3 references to UserRefresh
PresentationFramework (3)
src\Framework\MS\Internal\AppModel\XappLauncher.cs (3)
642_progressPage.RefreshCallback = new DispatcherOperationCallback(UserRefresh); 764errorpage.RefreshCallback = new DispatcherOperationCallback(UserRefresh); 822errorpage.RefreshCallback = new DispatcherOperationCallback(UserRefresh);