2 references to Ctrl_V
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (1)
1235new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_V, "v", RTK_CHARPROPS | RTK_TOGGLE ),
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
9099case RtfControlWord.Ctrl_V: