1 reference to ScrollBarBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1170return SystemColors.ScrollBarBrushKey;