2 references to GetClrnsToAssemblyNameMappingList
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Markup\XmlnsCache.cs (2)
190_cacheTable[xmlns] = GetClrnsToAssemblyNameMappingList(asmList, xmlns); 201_cacheTable[xmlns] = GetClrnsToAssemblyNameMappingList(asmList, xmlns);