3 references to EntryAt
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (2)
4573ListOverride entry = EntryAt(i); 4607return Count > 0 ? EntryAt(Count - 1) : null;
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (1)
655ListOverride lo = listOverrideTable.EntryAt(i);