11 references to dnTableBody
PresentationFramework (11)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (8)
5763|| _type == DocumentNodeType.dnTableBody 6715case DocumentNodeType.dnTableBody: 6719Debug.Assert(dnPa != null && dnPa.Type == DocumentNodeType.dnTableBody); 6810|| dn.Type == DocumentNodeType.dnTableBody 6980|| dn.Type == DocumentNodeType.dnTableBody 7374DocumentNode dnNewTableBody = new DocumentNode(DocumentNodeType.dnTableBody); 10396if (t == DocumentNodeType.dnTableBody) 11200DocumentNode dnTableBody = new DocumentNode(DocumentNodeType.dnTableBody);
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (3)
1916case DocumentNodeType.dnTableBody: 1960case DocumentNodeType.dnTableBody: 3770documentNodeType = DocumentNodeType.dnTableBody;