2 references to ValidateOnDataTransfer
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\BindingGroup.cs (2)
944ValidateOnDataTransfer(); 953ValidateOnDataTransfer();