19 references to IsNotNull
PresentationFramework (19)
src\Framework\System\Windows\Shell\WindowChrome.cs (6)
94Verify.IsNotNull(window, "window"); 102Verify.IsNotNull(window, "window"); 116Verify.IsNotNull(inputElement, "inputElement"); 129Verify.IsNotNull(inputElement, "inputElement"); 148Verify.IsNotNull(inputElement, "inputElement"); 161Verify.IsNotNull(inputElement, "inputElement");
src\Framework\System\Windows\Shell\WindowChromeWorker.cs (2)
282Verify.IsNotNull(window, "window"); 289Verify.IsNotNull(window, "window");
src\Framework\System\Windows\Standard\NativeMethods.cs (2)
1666Verify.IsNotNull(target, "target"); 1667Verify.IsNotNull(sink, "sink");
src\Framework\System\Windows\Standard\Verify.cs (3)
230Verify.IsNotNull(uri, parameterName); 268Verify.IsNotNull(type, "type"); 269Verify.IsNotNull(interfaceType, "interfaceType");
src\Framework\System\Windows\SystemCommands.cs (6)
51Verify.IsNotNull(window, "window"); 63Verify.IsNotNull(window, "window"); 75Verify.IsNotNull(window, "window"); 87Verify.IsNotNull(window, "window"); 101Verify.IsNotNull(window, "window"); 115Verify.IsNotNull(window, "window");