1 write to _delegateMethodName
PresentationFramework (1)
src\Framework\MS\Internal\AppModel\ReturnEventSaver.cs (1)
41_delegateMethodName = delegateMethodName;
1 reference to _delegateMethodName
PresentationFramework (1)
src\Framework\MS\Internal\AppModel\ReturnEventSaver.cs (1)
156_returnList[i]._delegateMethodName);