8 references to StrikeNone
PresentationFramework (8)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (3)
856_strike = StrikeState.StrikeNone; 9271formatState.Strike = token.ToggleValue > 0 ? StrikeState.StrikeNormal : StrikeState.StrikeNone; 9274formatState.Strike = token.ToggleValue > 0 ? StrikeState.StrikeDouble : StrikeState.StrikeNone;
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (5)
771if (fsThis.Strike != StrikeState.StrikeNone) 2993if (strikeState != StrikeState.StrikeNone) 3014if (strikeState != StrikeState.StrikeNone) 3681strikeState = StrikeState.StrikeNone; 3691return ulState != ULState.ULNone || strikeState != StrikeState.StrikeNone;