1 reference to KeyboardSpeedKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1536return SystemParameters.KeyboardSpeedKey;