3 references to ReadAssemblyInfoRecord
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlReader.cs (3)
578ReadAssemblyInfoRecord(); 725ReadAssemblyInfoRecord(); 1489ReadAssemblyInfoRecord();