1 reference to ByteKeyFrame
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\KnownTypes.cs (1)
5606case KnownElements.ByteKeyFrame: t = typeof(System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame); break;