1 write to _rtfFormatStack
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (1)
7601_rtfFormatStack = new RtfFormatStack();
3 references to _rtfFormatStack
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfToXamlReader.cs (3)
7628return _rtfFormatStack.PrevTop(fromTop); 7645return _rtfFormatStack; 7693return _rtfFormatStack.Top();