1 reference to DoStyleInvalidations
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\StyleHelper.cs (1)
81StyleHelper.DoStyleInvalidations(fe, fce, oldStyle, newStyle);