2 writes to _bottom
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (2)
4095_bottom = b; 4142_bottom = value;
1 reference to _bottom
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (1)
4138return _bottom;