1 reference to OnJournalOwnershipPropertyChanged
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Controls\Frame.cs (1)
451((Frame)d).OnJournalOwnershipPropertyChanged((JournalOwnership)e.NewValue);