1 write to _cacheGrayTextBrush
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemColors.cs (1)
1433_cacheGrayTextBrush = CreateInstance(SystemResourceKeyID.GrayTextBrush);
2 references to _cacheGrayTextBrush
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\SystemColors.cs (2)
1431if (_cacheGrayTextBrush == null) 1436return _cacheGrayTextBrush;